Czym jest polityka finansowa?

Czym jest polityka finansowa?

Polityka może kojarzyć się źle i nie trzeba chyba tłumaczyć, z czego to wynika. Niemniej jednak nie będziemy się teraz koncentrować na sejmie czy senacie.

Określanie celów

Polityka finansowa jest niczym innym jak określaniem celów, które mają zostać osiągnięte w ramach realizacji gospodarki finansowej. Rzecz jasna znaczenie mają też metody, narzędzia i sposoby działania. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że za realizację mogą odpowiadać różne jednostki gospodarcze. Zresztą nie przez przypadek mamy podział na charakter mikroekonomiczny i makroekonomiczny.

Charakter mikroekonomiczny dotyczy gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw i prowadzonej polityki finansowej. W gospodarstwie domowym możemy mówić o koncentracji na osiąganiu dochodów przez pracę. Oczywiście to jednak nie wszystko – mamy także udostępnianie kapitału i zarządzanie konsumpcją (przez zarządzanie konsumpcją rozumie się regulowanie struktury wydatków konsumpcyjnych). Polityka finansowa przedsiębiorstw to zazwyczaj nic innego jak zwiększenie wartości przedsiębiorstwa. Zwiększenie wartości przedsiębiorstwa może mieć związek z aktywnym zarządzaniem majątkiem, elastycznością produkcji czy przepływami finansowymi. Wypada też dodać, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa koncentrują się na jednostkowych celach.

Charakter makroekonomiczny dotyczy wyłącznie tego, co planuje państwo. Polityka finansowa państwa to umiejętności gromadzenia i wydatkowania publicznych środków. Można też powiedzieć, że wszystko sprowadza się do realizowania celów społecznych i gospodarczych.

Cele polityki finansowej

O celach była poniekąd mowa, ale mimo to trzeba zatrzymać się przy niektórych informacjach. Jak już wiesz, polityka finansowa to określanie celów – mając to na uwadze, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak możemy podzielić cele polityki finansowej?

Można powiedzieć, że kluczowe są szczegóły – jeśli skupimy się na wadze sprawy, możemy dokonać podziału na cele nadrzędne i drugorzędne. Kiedy skupimy się na czasie, mamy cele krótko- i długookresowe. Ponadto mamy też gromadzenie i wydatkowanie.

Pamiętajmy również o tym, że cele muszą być realne, niesprzeczne, jasne i akceptowalne.