Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Friday, 11 May 2018, 11:28 AM
 

Raport GUS - Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej i wpływ wprowadzanych zmian na statystykę polską. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym postępująca globalizacja, a także nowe potrzeby użytkowników wpływają na zakres danych, jakie gromadzi i udostępnia statystyka, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Na poziomie europejskim za prezentację porównywalnych statystyk jest odpowiedzialny urząd statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat, który we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi opracowuje metodologię badań obowiązujących w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Wyniki tych inicjatyw, po zaakceptowaniu na odpowiednich forach, zostaną wprowadzone do europejskiej statystyki gospodarczej m.in. poprzez przygotowywane akty prawne. Prace nad Ramowym Rozporządzeniem Integrującym Statystykę Gospodarczą (Framework Regulation Integrating Business Statistics – FRIBS) rozpoczęto w Eurostacie w 2011 r. W pracach prowadzonych od 2012 r. w poszczególnych grupach roboczych i zadaniowych Eurostatu z udziałem ekspertów z krajowych urzędów statystycznych opierano się zarówno na ogólnych wytycznych zawartych w Wizji na następną dekadę i Wizji 2020, jak i na szczegółowych rozwiązaniach metodologicznych przygotowanych w trakcie realizacji Programu MEETS. Obecnie prowadzone są dyskusje nad projektem rozporządzenia na poziomie Parlamentu Europejskiego i Rady i planowane jest, że FRIBS wejdzie w życie w 2019 r.

Źródło: GUS