Aktualności

Raport GUS

 
Picture of Redakcja Aktualności
Raport GUS
by Redakcja Aktualności - Thursday, 12 April 2018, 3:36 PM
 

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II). W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. W 2017 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 353,7 mln zł (więcej o 11,4% niż w 2016 r.), z czego 24 561,0 mln zł stanowiła składka działu I, a 37 792,7 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017 r. wyniosły 39 840,1 mln zł i były wyższe o 8,6% niż w 2016 r., w dziale I wzrosły do 20 354,7 mln zł, a w dziale II do 19 485,4 mln zł.

Źródło: GUS