Aktualności

Dane finansowe Banków

 
Picture of Redakcja Aktualności
Dane finansowe Banków
by Redakcja Aktualności - Saturday, 6 January 2018, 5:52 PM
 

Dane finansowe sektora bankowego zostały opublikowane przez NBP w dniu 05-01-2018. Prezentowane zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych. Źródłem danych jest System Informacji Sprawozdawczej (SIS), opracowany w oparciu o strukturę sprawozdań FINREP rekomendowanych przez CEBS (Komitet Europejskich Nadzorców Bankowych), obecnie EBA (European Banking Authority). Wzory formularzy sprawozdawczych określone są w Uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego. Rachunek zysków i strat w arkuszu xlsx poniżej, zestawienie zawiera informacje na temat wybranych pozycji rachunku zysków i strat banków & oddziałów instytucji kredytowych oraz szczegółowe dane nt. kosztów i przychodów generowanych przez składniki aktywów i pasywów z wybranych portfeli określonych dla sprawozdawczości FINREP. Informacje prezentowane są za okres od marca 2010 r.

Źródło: NBP